Prekių katalogas

Aplinkostechnika.lt pirkimo- pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims ( toliau- Pirkėjas ir Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant, o Pardavėjui parduodant prekes el. parduotuvėje Aplinkostechnika.lt
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Prieš patvirtindamas užsakymą Pirkėjas privalo susipažinti su el. parduotuvės Aplinkostechnika.lt Taisyklėmis. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. jei Pirkėjas patvirtina pirkimą, el. parduotuvė jį laiko pilnamečiu asmeniu ir jokios atsakomybės už nepilnamečių apsipirkimą ir disponavimą lėšomis neprisiima.
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. pilnamečių asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje Aplinkostechnika.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės Aplinkostechnika.lt sistemoje. Visais klausimais galima kreiptis elektroniniu paštu info@aplinkostechnika.lt

2. Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Marijampolės filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Valtralita“, juridinio asmens kodas 300118845, PVM mokėtojo kodas LT100001695710, registruotos buveinės ir korespondencijos adresas Valių g. 31, Giedručių k., Šakių raj., LT- 71104.

2. Aplinkostechnika.lt – elektroninė parduotuvė, kurią valdo UAB „Valtralita“.

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Aplinkostechnika.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Aplinkostechnika.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Aplinkostechnika.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Aplinkostechnika.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

6. Aplinkostechnika.lt paskyra – tai Aplinkostechnika.lt paskyra Facebook ir/ ar kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Aplinkostechnika.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

7. Paslaugos – visos Aplinkostechnika.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Aplinkostechnika.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Aplinkostechnika.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų valdytojas –UAB „Valtralita“

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Aplinkostechnika.lt.

14. Administratorius – už Aplinkostechnika.lt atliekamus veiksmus atsakingas asmuo.

15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo, internetinėje parduotuvėje Aplinkostechnika.lt, taisyklės“.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

18. Aplinkostechnika.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Aplinkostechnika.lt siūlomomis Paslaugomis.

19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Aplinkostechnika.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Aplinkostechnika.lt Paskyroms.

20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai Pirkėjas atlieka pirkimo ar naujienlaiškio užsisakymo veiksmą. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Aplinkostechnika.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Aplinkostechnika.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Aplinkostechnika.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

21. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Aplinkostechnika.lt yra/ gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

22. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Aplinkostechnika.lt veiksmus prisiregistravęs prie Aplinkostechnika.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis:
• Vardą ir pavardę
• telefono numerį
• el. pašto adresą
• prekių pristatymo adresą
Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

23. Asmenys, norintys registruotis Aplinkostechnika.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
23.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
23.2. kreiptis į Aplinkostechnika.lt elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@aplinkostechnika.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

24. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Aplinkostechnika.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Aplinkostechnika.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Aplinkostechnika.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas Aplinkostechnika.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

25. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 24 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu asmens.duomenys@aplinkostechnika.lt arba skambinti tel. +37069938917 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti naujienlaiškių. Aplinkostechnika.lt nedelsiant nutraukia tiesioginę rinkodarą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

26. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Aplinkostechnika.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
27. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
27.1. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
27.2. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

28. Pirkėjas, pirkdamas prekes, kurioms išrašoma garantinė sutartis, sutinka, kad jo asmens duomenys:
• vardas ir pavardė
• el. pašto adresas
• gyvenamosios vietos adresas
• telefono numeris
būtų naudojami registruojant gaminį tiekėjo sistemoje ir pildant gaminio garantijos sutartį. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti duomenų apdorojimo ir saugojimo procesus. Pirkėjas įsipareigoja pranešti Aplinkostechnika.lt apie pasikeitusius asmens duomenis. Pirkėjui nepranešus apie pasikeitusius asmens duomenis, Aplinkostechnika.lt neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes.
28.1 Pirkėjas pirkdamas prekes išsimokėtinai, naudojasi finansines paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis. Pirkėjas yra automatiškai nukreipiamas į šių įmonių savitarnos svetaines, ir ten pateikia visus reikalingus asmens duomenis. Aplinkostechnika.lt šių duomenų nerenka ir nekaupia.

29. Pirkėjas sudarydamas Pirkimo- Pardavimo sutartį su Aplinkostechnika.lt, sutinka, kad jo nurodyti asmens duomenys būtų perduodami šioms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis.
• siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms- kad būtų galima užtikrinti sklandų prekių pristatymą;
• rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

30. Pirkėjas turi šias teises:
30.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
30.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
30.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@aplinkostechnika.lt, telefonu +37069938917 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
30.4. nesutikdamas su Privatumo politika, Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Aplinkostechnika.lt;
30.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 26 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

31. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Aplinkostechnika.lt paslaugomis, bet ne ilgiau, nei tą numato Aplinkostechnika.lt veiklą reglamentuojantys LR įstatymai.

32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Aplinkostechnika.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Aplinkostechnika.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

34. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Valių g. 31, Giedručių km., Šakių raj. LT71104, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@aplinkostechnika.lt iš Privatumo politikos 25 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę Aplinkostechnika.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Aplinkostechnika.lt dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Aplinkostechnika.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Aplinkostechnika.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

37. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Aplinkostechnika.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Aplinkostechnika.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Aplinkostechnika.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Aplinkostechnika.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

38. Jeigu Aplinkostechnika.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Aplinkostechnika.lt elektroninio pašto adresu asmens.duomenys@aplinkostechnika.lt.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Aplinkostechnika.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Aplinkostechnika.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja/ gali naudoti Pardavėjo Partneriai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. liepos 20 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka. 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Perdavus savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims ir prisijungus prie paskyros, el. parduotuvė tą asmenį laiko paskyros savininku ir jokios atsakomybės už patirtą žalą neprisiima.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Jei prekės sandelyje nėra, reikalingas Pardavėjo patvirtinimas. Gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, tokiu atveju, prekės pristatymo terminas gali pailgėti iki 14 d.d ar daugiau. Kilus klausimams dėl užsakymo, galima kreiptis telefonu +37069938917 arba rašyti el. paštu info@aplinkostechnika.lt
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.6. Atsiskaityti taip pat galima naudojantis Paysera sistema.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 3- 14 d.d. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių duomenys ir ypatybės
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją Kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, nepriskaičiuojant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir/ ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.