Prekių katalogas

Husqvarna Care™ paslauga

 • Husqvarna Care™ paslauga

  Lizingo skaičiuoklės
  • sbl
  • ml
  Gamintojas
  Husqvarna
  Prekės ženklas
  Husqvarna
 • Būdami Husqvarna klientu, galite būti tikri, kad jūsų gaminiams visuomet bus suteikta geriausia įmanoma priežiūra. Mūsų popardaviminių paslaugų pasiūlymas užtikrins reikalingą saugumą, kuris leis jums atsipalaiduoti ir mėgautis savo rūpesčių nekeliančia nuosavybe. Nuo įprastų techninės priežiūros paslaugų ir gaminių saugojimo žiemos metu iki išplėstinių garantijų.  

  Pratęsta garantija –kaip tai veikia?

  Kai perkate pratęstą garantiją, pratęsiate „Automower“ gamyklinę garantiją trims metams. Tai reiškia, kad gaunate nemokamą remontą, jei gaminys sugenda dėl medžiagų arba gamybinių defektų, kaip nurodyta sąlygose ir nuostatose. 

  Kokios yra mano, kaip kliento, atsakomybės?

  Kasmetinė techninė priežiūra naudojant originalias „Husqvarna“ dalis pas įgaliotąjį atstovą yra sąlyga, kurią būtina įgyvendinti, kad pratęsta garantija galiotų. Techninės priežiūros kaštai neįtraukti į pratęstos garantijos kainą. 

  Pratęstos garantijos sąlygos

  1. Husqvarna ribota garantija
  Įsigijęs „Husqvarna“ gaminį, pirkėjas turės teisę gauti „Husqvarna“ ribotą garantiją („Ribota garantija“), suteikiant gamintojo [dviejų (2) metų] garantiją vartotojams arba [vienų (1) metų] garantiją profesionalams. „Husqvarna“ visas ribotos garantijos sąlygas galima perskaityti terms of use page.
  2. Husqvarna pratęstos garantijos sąlygos ir nuostatos
  Šios sąlygos ir nuostatos „Pratęstos garantijos sąlygos“ apibrėžia teises ir įsipareigojimus tarp „Husqvarna“ ir pirkėjo, kai tai susiję su pratęstos garantijos, taikomos konkrečiam „Husqvarna“ gaminiui, įsigijimu.
  3. Apibrėžimai
  Šiose pratęstos garantijos sąlygose vartojami terminai turi toliau nurodytas reikšmes.
  „Vartotojas“ reiškia bet kurį fizinį asmenį, kuris nuosavybės teise įsigijo gaminį asmeniniam naudojimui.
  „Pardavėjas“ reiškia įgaliotąjį „Husqvarna“ pardavėją.
  „Pratęsta garantija“ reiškia pratęstą garantiją, kaip apibrėžta 4 skyriuje (Pratęstos garantijos apimtis), kurią „Husqvarna“ suteikia pirkėjui pagal šiame dokumente nurodytas sąlygas ir nuostatas.
  „Pratęstos garantijos sąlygos“ reiškia šias sąlygas ir nuostatas, įskaitant dokumentus, kurie čia nurodomi.
  „Pratęstos garantijos laikotarpis“ reiškia laikotarpį, nurodytą 5 skyriuje (Garantijos laikotarpis).
  Husqvarna“ gaminys“ reiškia susijusį „Husqvarna“ gaminį, kurį pirkėjas įsigijo kartu su pratęsta garantija.
  „Profesionalas“ reiškia asmenį, kuris nėra vartotojas.
  „Pirkėjas“ reiškia vartotoją arba profesionalą, kuris įsigijo „Husqvarna“ gaminį.
  „Ribota garantija“ reiškia ribotą garantiją, kaip apibrėžta 1 skyriuje („Husqvarna“ ribota garantija).
  „Ribotos garantijos sąlygos“ reiškia sąlygas ir nuostatas, taikomas ribotai garantijai, kaip nurodyta 1 skyriuje („Husqvarna“ ribota garantija).
  4. Pratęstos garantijos apimtis
  Perkant „Husqvarna“ pratęstą garantiją kartu su „Husqvarna“ gaminiu, „Husqvarna“ gaminys yra apdraudžiamas pagal ribotos garantijos sąlygas ilgesnį laiką (kaip nurodyta 5 skyriuje „Garantijos laikotarpis“) pagal sąlygas ir nuostatas, numatytas šiose pratęstos garantijos sąlygose.
  Pratęsta garantija užtikrina, kad „Husqvarna“ laikotarpį, nurodytą 5 skyriuje (Pratęsta garantija), savo nuožiūra remontuos ar pakeis sugedusį „Husqvarna“ gaminį arba „Husqvarna“ gaminio dalį, kuriai taikoma ši pratęsta garantija, nemokamai (i) pagal šias pratęstos garantijos sąlygas, (ii) jei pirkėjas atitinka reikalavimus, nurodytus šiose pratęstos garantijos sąlygose, ir (iii) pagal apribojimus ir išimtis, nurodytas ribotos garantijos sąlygose.
  Pirkėjas, kuris įsigyja naują „Husqvarna“ gaminį, kuriam siūloma pratęsta garantija, ją gali įsigyti iš „Husqvarna“ arba įgaliotojo „Husqvarna“ pardavėjo per nurodytą laiką nuo gaminio pirkimo datos.
  5. Garantinis laikotarpis
  Įsigijus pratęstą garantiją, „Husqvarna“ gaminys apdraudžiamas laikotarpiui, nurodytam 5 skyriuje (Pratęsta garantija). Pratęstos garantijos laikotarpis prasideda, kai baigiasi ribotos garantijos laikotarpis. „Husqvarna“ gaminio pratęstos garantijos, taikomos pagal šias pratęstos garantijos sąlygas, laikotarpis nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.
  Pratęstos garantijos laikotarpis
  Husqvarna gaminys Vartotojas
  Husqvarna Automower® 3 metai

  Apribojimai pratęstai garantijai:
  a) „Husqvarna Automower®“: akumuliatoriui pratęsta garantija netaikoma.
  b) Kad būtų išvengta abejonių, visi apribojimai,numatyti ribotos garantijos sąlygose, taikomi ir šiai pratęstai garantijai, kaip kad natūraliam nusidėvėjimui garantija netaikoma.
  6. Garantijos reikalavimai ir apribojimai
  „Husqvarna“ garantija įsipareigojama ir ją sudaro tik tai, kas nurodyta ribotos garantijos sąlygose ir šiose pratęstos garantijos sąlygose. „Husqvarna“ garantijos įsipareigojimai taip pat priklauso nuo to, kaip pirkėjas vykdys savo įsipareigojimus pagal šias pratęstos garantijos sąlygas ir ribotos garantijos sąlygas.
  Be to, kas yra nurodyta šiose pratęstos garantijos sąlygose ir ribotos garantijos sąlygose, pirkėjas turės įvykdyti toliau nurodytus reikalavimus ir jie sudarys pirkėjui pagrindą teikti garantines pretenzijas. Jei pirkėjas neįvykdys šių reikalavimų, pratęsta garantija nebus taikoma.
  a) Pirkėjas gali nusipirkti pratęstą garantiją susijusiam „Husqvarna“ gaminiui per vienus (1) metus nuo naujo „Husqvarna“ gaminio įsigijimo.
  b) Nuo įsigijimo datos, t. y. įskaitant ribotos garantijos laikotarpį ir pratęstos garantijos laikotarpį, pirkėjas turi vadovautis ir naudoti „Husqvarna“ gaminį pagal gaminio naudojimo vadove pateiktas instrukcijas.
  c) Pirkėjas kas metus atliks „Husqvarna“ gaminio techninę priežiūrą pradedant skaičiuoti nuo pirkimo datos. Tokią susijusio „Husqvarna“ gaminio techninę priežiūrą turės atlikti „Husqvarna“ įgaliotasis techninės priežiūros teikėjas EEE šalyse ir Šveicarijoje.
  d) „Husqvarna“ gaminys bus užregistruotas „Husqvarna“ gaminių registracijos sistemoje prieš įsigyjant pratęstą garantiją.
  e) „Husqvarna“ gaminys turės turėti įrodytą techninės priežiūros istoriją.
  Jei pirkėjas neįvykdys reikalavimų, nurodytų šiame 6 skyriuje (Garantijos reikalavimai ir apribojimai), pratęsta garantija negalios. Kad būtų išvengta abejonių, pirkėjas neturi teisės susigrąžinti už pratęstą garantiją sumokėtų pinigų.

  7. Garantijos pareiškimas
  Garantinės pretenzijos dėl „Husqvarna“ gaminio pratęstos garantijos laikotarpiu bus teikiamos pardavėjui, iš kurio buvo įsigytas „Husqvarna“ gaminys, arba kitam įgaliotam „Husqvarna“ techninės priežiūros teikėjui EEE šalyse ir Šveicarijoje.
  Tokius pranešimus reikia pateikti per pagrįstą laiką nuo trūkumo aptikimo.
  „Husqvarna“ įsipareigoja suremontuoti arba pakeisti susijusį „Husqvarna“ gaminį. Tai, kas nurodyta šiose pratęstos garantijos sąlygose, sudaro pagrindą garantijos pretenzijoms pareikšti. Pirkėjas neturi teisės į jokias kitas žalos atlyginimo priemones. Kad būtų išvengta abejonių, „Husqvarna“ nėra atsakinga už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą.
  8. Pratęstos garantijos kaina ir mokėjimo būdai
  Pirkėjas sutinka laiku sumokėti už pratęstą garantiją pagal taikomus įkainius. Pratęsta garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkėjas sumokėjo už pratęstą garantiją.
  9. Asmens duomenys
  Atlikus „Husqvarna“ gaminio registraciją, „Husqvarna Group“ apdoros pirkėjo pateiktus pirkėjo asmens duomenis. „Husqvarna Group“ duomenis apdoros pagal „Husqvarna“ privatumo politiką.
  ŠIOS PRATĘSTOS GARANTIJOS SĄLYGOS JOKIU BŪDU NETURI ĮTAKOS PIRKĖJO TEISĖMS, SUTEIKTOMS PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS.